پیامد سیل ویرانگر در درنا
موضوع : تصویر | خبری

پیامد سیل ویرانگر در درنا

درنا، لیبی
خودروهای واژگون شده در میان دیگر آوارهای ناشی از سیل ناگهانی در درنا قرار دارند. پس از سیل فاجعه بار که هزاران نفر را به کام مرگ کشاند و بسیاری را به دریا کشاند، نیروهای امدادی در شهر ویران شده لیبی از کیسه های جسد بیشتری درخواست کردند.
عکس: AFP/Getty Images

نظر شما