دکتر نرگس نشاط
موضوع : دانشنامه | ن

دکتر نرگس نشاط

نرگس نشاط، عضو هیات علمی  (استاد) علم اطلاعات و دانش شناسی،
 گروه مدیریت اطلاعات و سازماندهی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی  

فعالیت‌های پژوهشی

 

الف: مقالات

 • تالیف فارسی
 1. نرگس نشاط. ضرورت تفكر فرا رشته اي در مطالعه  علم اطلاعات .  پژوهشنامه  كتابداري و اطلاع رساني .  دانشگاه فردوسي مشهد ، ش. 2( پاييز و زمستان  1390) ( علمي پژوهشي).
 2. نرگس  نشاط  . جوامع اطلاعاتي و تزلزل حق مؤلف . مجله كتابداري و اطلاع رساني]  آستان قدس رضوی مشهد[. ج6 ، شماره 1 ( بهار 1382). ( علمي پژوهشي).
 3. نرگس  نشاط .  ميزان همسويي نظرات فهرست نويسان در موضوع دهي به كتابها با تأكيد بر حوزه ايرانشناسي . مجله روانشناسي و علوم تربيتي . سال 33 ، شماره 1  ( بهار و تابستان 1382) (علمي- پژوهشي).
 4. نرگس  نشاط و عباس حری . بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله هاي مندرج در مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران . مجله روانشناسي و علوم تربيتي . سال 32 ، شماره 2 ( پاييز و زمستان 1381) (علمي- پژوهشي).
 5. نرگس  نشاط  . "هر كسي از ظن خود شد يار من" . اطلاع شناسي . سال اول ، شماره 4 ( تابستان 1383). ( نمايه بين المللي کانادین جورنالز).
 6. نرگس  نشاط . "هرمنوتيك و بازيابي اطلاعات" . اطلاع شناسي . سال اول ، شماره 2 ( اسفند 1382) : 31-46  (داراي نمايه بين المللي  کانادین جورنالز). 
 7. نرگس نشاط،  با همكاري عباس حري و آناهيتا كرماني. مقايسه عملکرد اشتراك در مآخذ و اشتراک واژگان عناوین استنادي در خوشه بندي فازي پروانه هاي ثبت اختراع . پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات .  دوره 28، زمستان 1391. ( علمي پژوهشي).
 8. نرگس نشاط با همكاري آناهيتا كرماني.  ارزيابي خوشه بندي  پروانه هاي ثبت اختراع بر اساس زوج های کتابشناختی. فصلنامه تحقیقات ملی کتابداری و اطلاع رسانی. پاییز 1391 ( علمي پژوهشي).
 9. نرگس  نشاط  . "چالش هاي سازماندهي موضوعي منابع وب" . اطلاع شناسي . سال اول ، شماره 1 (پاييز 1382) :35-54 ( نمايه بين المللي کانادین جورنالز). ( علمی پژوهشی)
 10. نرگس  نشاط  . "جستارهاي هرمنوتيكي علم اطلاع رساني" . اطلاع شناسي . سال اول ، شماره 3 ( بهار 1383): 17-37. ( علمی پژوهشی).
 11. نرگس  نشاط  . "پرسش  از  فناوري  : نحله هاي فكري صاحبنظران در باب فناوري و سرشت آن" . اطلاع شناسي . سال دوم ، شماره 2 (زمستان 1383 ) : 8 -20 ( نمايه بين المللي کانادین جورنالز). 
 12. نرگس  نشاط . "رويكرد انتقادي به پژوهش در نظامهاي اطلاعاتي" . اطلاع شناسي. سال دوم : شماره 3 و 4 : (بهار و تابستان 84 ):181-198( نمايه بين المللي کانادین جورنالز).
 13. نرگس نشاط و جواد نصرتی . اینترانت چیست. روزنامه همشهری .  20 شهریور  1388
 14. نرگس  نشاط  و  زهرا  صمدی  . حقوق پدیدآورندگان  و  منافع عمومی در محیط دیجیتال.  اخلاق در علوم و  فناوري  ؛ شماره 1و2 ( 1388) (علمي – پژوهشي).
 15. نرگس نشاط . زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی.  دوره 39، ش. 43 ( تابستان 1386).
 16. نرگس  نشاط . پارادایم های نظري و نظريه پردازي در علم اطلاعات . اطلاع شناسي . شماره 23 ؛ بهار 88 ( علمي – پژوهشي).
 17. نرگس نشاط . رقص  آنتروپیک  نظم  و  بی نظمی  در رابطه  با  مفهوم  اطلاعات . اطلاع شناسي ؛ شماره 22؛ زمستان 87 ( علمي – پژوهشي).
 18. نرگس نشاط  . ضرورت تعامل پارادايم هاي پژوهشي در روش شناسي پژوهش . كتاب ماه كليات . اسفند 1387.
 19. نرگس نشاط و عباس حري ،  جايگاه انديشه  بينامتنيت در كتابداري و اطلاع رساني . اطلاع شناسي ، شماره 28. تابستان  1389  ( علمي – پژوهشي) .
 20. نرگس  نشاط. نقش يونسكو در حفظ ميراث مستند جهاني . گنجينه اسناد . شماره 72، 1389 (علمي پژوهشي)
 21. نرگس  نشاط . "ميزان همگوني فهرست نويسي در كتابخانه هاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي" . كتابداري . سال 38 ، دفتر 41 ( بهار و تابستان 1383): 43 - 69 (علمي- ترويجي).
 22.  نرگس نشاط. اکولوژی تولید علم در نظامهای اطلاعاتی.  به مناسبت  بزرگداشت  دکتر عباس حری، 1392.
 23. نرگس  نشاط  ."زبان ، هرمنوتيك ، و فرايند مرجع" . كتابداري . سال 39 ، دفتر 43 (بهار و تابستان 1384)  ( علمي- ترويجي)
 24. نرگس  نشاط  . "رويكرد  معنا شناختي  به اطلاعات  و اطلاع رساني" . مجله روانشناسي و علوم تربيتي . سال سي و پنجم (بهار و تابستان 1384): 107 -120 ( علمي- پژوهشي).
 25. نرگس  نشاط  . معرفت شناسي  اطلاعات . مجله روانشناسي و علوم تربيتي . سال سي و ششم ؛ 1385 (علمي- پژوهشي).
 26. نرگس  نشاط .  رقص آنتروپيك نظم و بي نظمي در اطلاعات و اطلاع رساني . مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران : ويژه نامه فلسفه ، سال سي و ششم ، 3و4( پاييز و زمستان 1385): 141- 156 (علمي – پژوهشي ).
 27. نرگس  نشاط  . آنتروپي ، آنتروپي  منفي ، و  اطلاعات . مجله كتابداري : كتابخانه مركزي دانشگاه تهران . سال چهلم ، دفتر چهل و پنجم (بهار و تابستان 1385) (علمي - ترويجي ).
 28. نرگس  نشاط  . ذرات بنیادین  و رفتار كوانتومي  اطلاعات . اطلاع شناسي. سال سوم ، شماره 3و4 (بهار و تابستان 1385) ( نمايه بين المللي کانادین جورنالز). (علمي – پژوهشي ).
 29. نرگس  نشاط  .  نقش  زبان  در  بازنمایی  معنا . اطلاع شناسي . سال چهارم ، 1و2( پاييز و زمستان 1385):119- 130 (علمي -  پژوهشي) ( نمايه بين المللي کانادین جورنالز).
 30. نرگس   نشاط  . دنیای آشوب زده اطلاعات : ملغمه اي از اطلاعات سلبي و ايجابي . اطلاع شناسي ،  1 ( پاييز 1387) ( علمي – پژوهشي ).
 31. نرگس  نشاط  .  سومين  سمينار كتابداري  و  اطلاع رساني پزشكي ( 7 – 9 آبان 1373: كرمان ) . كرانه . سال اول ، شماره 2( تابستان 1373)  : 107-109  
 32. نرگس  نشاط  . فهرست نويسي  پيش  از  انتشار ( فیپا )  چيست؟ .  همشهري، 1373                 
 33. نرگس  نشاط   و  عباس  حری.   تلون مفهومي اطلاعات : ضرورت نظريه اي جامع براي يكپارچه كردن چند پارچگي . اطلاع شناسي . سال پنجم،  1و 2 1( پاییز و زمستان   1386) ( نمایه بین المللی کانادین جورنالز) ( علمي – پژوهشي ).
 34. نرگس  نشاط  . آرمانشهر اطلاعات :  دهكده جهاني يا غار شبکه ای؟ .   اطلاع شناسي . سال پنجم ، 3 (بهار 1387) ( نمایه بین المللی کانادین جورنالز) ( علمي – پژوهشي )
 35. نرگس نشاط . مجموعه سازي ديجيتال چرا و چگونه : نمونه پژوهي : طراحی پیش نمون دیجیتالی يادمان دوره قاجار در کتابخانه ملی. اطلاع شناسي ، شماره 27(بهار 1389 ).. ( علمي – پژوهشي ) .
 36. نرگس نشاط  و مژده دهقاني.  ميزان همخواني انتظارات کاربرانه و   استنباط كاركنان از كيفيت خدمات ارائه شده در كتابخانه ملي . كتابداري( تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی) .   دانشگاه تهران. دوره 45، شماره 2 ( تیر 1390)  ( علمي – پژوهشي ). 
 37. نرگس نشاط و مژده دهقاني.  بررسی فاصله موجود ميان ادراكات و انتظارات مراجعان از خدمات دريافت شده در كتابخانه ملي با استفاده از مدل تحليل شكاف.  كتابداري و اطلاع رساني ، آستان قدس رضوی ، دوره پانزدهم ، شماره 1( فروردین 1391) ( علمي – پژوهشي ). 
 38. نرگس نشاط ،  با همکاری فريدون آزاده ، و الهه حسن زاده .  ارزيابي سطح تعالي سازماني با استفاده از  EFQM : مطالعه موردي : سازمان اسناد و كتابخانه ملي.  پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات .  دوره 28، زمستان 1391. ( علمي پژوهشي).
 39. نرگس نشاط با همکاری الهه حسن زاده . سنجش تعالي سازماني با استفاده از دو رويكرد تلفيقي : مطالعه موردي : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران . فصلنامه كتاب . تابستان 1391( علمي پژوهشي).
 40. نرگس نشاط ، حمیدرضا جمالی مهمویی و الهه حسن زاده دیزجی. تاثیر جو سازماني بر خلاقيت و نوآوري كاركنان : مطالعه موردي  سازمان اسناد و كتابخانه ملي . پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد. دوره دوم ، شماره 1(  پاييز 1391) ( علمي – پژوهشي ). 
 41. نرگس نشاط و مژده دهقاني.  یک خدمت دو دیدگاه: تحلیل شکاف دیدگاه کاربران و کتابداران کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده، دریافت شده و مورد انتظار.  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 24، بهار 1392 . ( علمي -  پژوهشي ) . 
 42. فرحناز کهن، سبحان کاشان اف، و نرگس نشاط.  نهاد کتابخانه و اداره آن در عصر سامانیان.  فصلنامه علم اطلاعات و  نسخه شناسی دانشگاه امام رضا .  سال اول، شماره 2، زمستان 1391.  ( انتشار این مجله متوقف شده است ) . 
 43. نرگس نشاط. آشنایی با جامعه اطلاعاتی. ماهنامه ره آورد نور.  سال هفتم، ش.39 (بهار 1387): 46-49.
 44. نرگس نشاط و معصومه باغی کشتان .  برون سپاری خدمات كتابخانه اي : تاثیر بر بهبود عملکرد و چالش های فرارو: مورد پژوهي :کتابخانه ملی ج.ا.ا.  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 25 ، پاييز 1393. ( علمي –  پژوهشي ).  
 45. نرگس نشاط با همكاري مهدی علیپور حافظی و  فرزانه محمدی ارسی . مطالعه مقایسه ای نرم افزار کتابخانه دیجیتال پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه  پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 29 ، شماره 4 (تابستان 1393). ( علمي – پژوهشي )  
 46. نرگس نشاط و الهه حسن زاده . لیزیم : طرحی برای خود ارزیابی کتابخانه های عمومی .  مجله الکترونیکی ارتباط علمي ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ایران ( ایرانداک)  .
 47. نرگس  نشاط . همكاري ميان كتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي در ايران. فصلنامه كتاب . سال هفتم، شماره 3 (پاييز 1375): 65-81 ( علمي- ترويجي)
 48. نرگس  نشاط  . بررسي  وضعيت  موضوع دهي  به کتاب ها از نظر تعداد و پراکندگی موضوعی  .  پيام كتابخانه ( تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی  . سال چهارم ، شماره 1 و 2 (بهار و تابستان 1373). 
 49. عاطفه زارعي ، فهيمه باب الحوائجي ، نرگس نشاط و نجلا حريري . نقشه دانشي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس مقوله بندي موضوعي اصلي و فرعي.  مطالعات كتابداري و علم اطلاعات ، دانشگاه شهيد چمران اهواز، پیاپی 13( بهار و تابستان 1393). ( علمي – پژوهشي )  
 50. نرگس نشاط ، رضا پورعبادی، زهره میرحسینی . پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتابها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 26، شماره 1(بهار1394). (علمي -  پژوهشي)
 51. نرگس نشاط و فاطمه نادری . میزان کاربست عناصر پنجگانه مدیریت راهبردی کالدول و اسپینکز در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. دانش شناسی، دوره نهم، شماره 35 ( اسفند 1395):83-71
 52. نرگس نشاط و زهرا زاهدی راد.  آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 27، شماره 3 ( پاییز 1395). (علمي -  پژوهشي)
 53. مصطفی طباطبایی ، زهره میرحسینی و نرگس نشاط . بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 26 ، شماره 2( تابستان 94). (علمي -  پژوهشي)
 54. نرگس نشاط و ناصر صلصالی . وضعیت کتابخانه های تخصصی نیروی انتظامی ( ناجا)در مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی . مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره 3، پیاپی 39 ( پاییز 1396). ( علمي- ترويجي)
 55. احمد کریمخانی و  نرگس نشاط. تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رفتار اطلاع جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. تعامل انسان و اطلاعات  ، دوره سوم، شماره 3( زمستان ).  (علمي -  پژوهشي).
 56. نرگس نشاط و مریم حسینی نظر. ارزیابی توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های آزاد شهر تهران.  تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی ، دانشگاه تهران ، دوره 52 ، شماره 1( خرداد 1397) (علمي -  پژوهشي).
 57. نرگس نشاط با همکاری منیر کریمی چایجانی و زهره میرحسینی . آیا مدیریت حافظه سازمانی  در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضروری است.  مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 28، شماره 4( زمستان 1396). (علمي -  پژوهشي).
 58.  نرگس نشاط و زهرا عالمی . مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات  دانشگاه شهید چمران  اهواز . دوره 11، شماره 2 ( شهریور 1398) (علمي -  پژوهشي).
 59. نرگس نشاط و زهرا عالمی. جایگاه پژوهشی کتابخانه ملی نسبت به سایر مراکز پژوهشی کتابداری از نظر تولیدات علمی کجا واقع شده است؟ ماهنامه  شیرازه ( اردیبهشت و خرداد 1395).
 60. نرگس نشاط و مرضیه مرادیان. توسعه عملکرد کیفی کتابخانه دیجیتالی ملی با عنایت به الزامات کیفی مدل کانو، مجله تعامل انسان و رایانه ، دانشگاه خوارزمی، دوره ششم، شماره 3(   1398 )(علمي -  پژوهشي) 
 61. الهام الوانکار،  فاطمه فهیم نیا ، نرگس نشاط و نادر نقشینه . رویکردی نو به خدمتی کهن : استفاده از   تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه ای . مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 31، شماره 2( تابستان 1399) .  (علمي -  پژوهشي)
 62. الهام الوانکار، فهیم نیا ، نرگس نشاط و نادر نقشینه . تجربه کاربر در  وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران . پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( ایرانداک) ، دوره 36، شماره 2 ( زمستان 1399)(علمي -  پژوهشي)
 63. نرگس نشاط و زهرا عالمی. ترجمان دانش و آسیب شناسی آن : راهکارهایی برای ارتقا عملکرد پژوهشی  دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دوازدهم، شماره 2( پاییز و زمستان  1401 ) (علمي -  پژوهشي)
 64. نرگس نشاط ، رحیم قاسمی، داریوش علیمحمدی و ابراهیم افشار زنجانی . پیایندها  در آینۀ واسپاری قانونی.   فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 31، شماره 4( زمستان 1399 ): 58-72.  (علمي -  پژوهشي)
 65. نرگس نشاط ( نویسنده مسئول)، طاهر نصیری ، نصرت ریاحی نیا ، مهدی شقاقی و رسول رسولی پور .  معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطلاعات . تعامل انسان و رایانه ، دوره هشتم ، شماره 3(پاییز 1400)   (علمي -  پژوهشي).
 66. نرگس نشاط . سیاستگذاری مبتنی بر شواهد علمی : وضع موجود- راهکارهای بهبود. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، 1402
 • مقاله در مجموعه 
 1. نرگس  نشاط . مسائل  رسم الخط  فارسي  در رويارويي  با  فناوري نوين  اطلاعاتي. در مجموعه  مقالات  فهرستهاي  رايانه اي : كاربرد  و توسعه .  به كوشش رحمت الله فتاحي . مشهد: دانشگاه فردوسي : تهران : مركز اطلاع رساني جهاد ، 1379.
 2. عباس حری و نرگس نشاط . چگونگی حمایت از مالکیت فکری در کشورهای اسلامی. در مجموعه مقالات  همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی  و هنری با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری . تهران: دانشگاه تهران : خانه ادبیات ، 1383، ص 299- 312
 3. نرگس نشاط و احمد کریمخانی . جایگاه کتابخانه های عمومی از منظر نظریه اجتماعی هابرماس، مجموعه مقالات همایش ملی نقش  اجتماعی کتابخانه ها و کتابداران . ادکا، هفتم اسفند 1397.
 4. نرگس  نشاط . بررسي ميزان همگوني موضوعي كتابهاي حوزه ايرانشناسي . مجموعه مقالات نخستين همايش ملي ايرانشناسي: گروه نسخه شناسي و كتابشناسي . تهران: بنياد ايران شناسي ،1383 .
 5. نرگس نشاط و احمد کریمخانی . جایگاه دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق و قوانین شهروندی. مجموعه مقالات حاکمیت اطلاعات.  تهران:نشر کتابدار،  آذر 1396
 6. نرگس نشاط و منیر کریمی چایجانی . حافظه سازمانی پیش زمینه حاکمیت اطلاعات در سازمان های دانش محور، مجموعه مقالات حاکمیت اطلاعات.تهران: نشر کتابدار،    آذر 1396
 7. نرگس  نشاط . در نکوداشت استاد مصاحب: دايره المعارف نگاري  در  جهان  اسلام . در مجموعه مقالات بزرگداشت استاد مصاحب . تهران :  انجمن آثار و مفاخر ، 1387. 
 8. نرگس  نشاط  . هنر حري  بودن . در مجموعه   مقالات  یادنامه دكتر عباس حري  به مناسبت پنجاهمين  سال  معلمي . تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، اسفند 1385 .
 9. نرگس نشاط و فرزانه محمدی ارسی. ضرورت به كارگيري نرم افزار مناسب در بازيابي اطلاعات ديجيتالي : مورد پژوهي: آذرخش و پاپيروس. مجموعه مقالات نخستين همايش ملي كتابخانه ديجيتالي .  پژوهشگاه اطلاعات علمي ايران. بهمن 1392.
 10. نرگس نشاط . انديشه ميان رشته اي در كتابداري و اطلاع رساني : بايدها و نبايدها.  در مجموعه مقالات همايش مطالعات بين رشته اي در كتابداري و اطلاع رساني . تهران . نشر كتابدار ، 1389. 
 11. نرگس نشاط و فرزانه محمدی ارسی. بررسي مقايسه اي  استانداردهاي بازيابي اطلاعات ديجيتالي در دو نرم افزار ايراني. مجموعه مقالات نخستين  همايش ملي كتابخانه ديجيتال. تهران : پژوهشگاه اطلاعات علمي ايران( ايرانداك)،  بهمن 1392.
 • تالیف خارجی
 1.   Neshat,  Narges & Abbas Horri . "A study of subject indexing consistency between National Library of Iran and Humanities Libraries  In the area of Iranian studies". CCQ (Classification & Cataloging Quarterly),Vol. 43,1(2006). 
 2.   Neshat,   Narges  &  Abbas  Horri. The correlation of marketplace priorities and educational priorities in the field of library & information science educators in the Asia Pacific Region (Petaling Jaya , Selangor , Kualalampur 11-     12 June  2001 ).

 

 1. Nesht, Narges; M. Dehghani. Review of the current gap between clients’ expectations and perceptions of received Service in the National Library by "Using Gap Analysis Model".  Performance Measurement and Metrics,(Winter 2012).

 

 1.  Azadeh, F. ; Narges Neshat & Elaheh Hasanzadeh. "An evidence of excellence based on the EFQM model: case of National Library and Archive of Iran. LIBRI. (2012).

 

 1. Zare, A.; Babolhavaeji, f; Hariri, N. & Narges Neshat. The identification and determination of principles and process of environmental issues in the library and information science … International Journal of Basic Sciences and Applied Research, Vol. 3(2014): 71-78.

 

 1.  Neshat , Narges. ; Mirhoseini, Z; Zahedi, Z . Becoming a learning organization : A Case Study of the  National  Library and Archive of  Iran , IFLA, Columbus , 2016

 

 1.  Librarians' Digital Readiness in the 21st Century: We are considering the evaluation of indicators to improvable points  in the National Library and Archive  of Iran ( Chapter of Book) [In process]

 

 1. Narges Neshat Abd Rahim ghasemi.  A global view on digital legal deposit: What could be learned? Alexandria,  32( 1) .2023 https://doi.org/10.1177/09557490231164896

 

 1. Narges Neshat . Toward a New Approach to Information Science: Intertextuality . Library Philosophy and practice. 0ct (2022).    http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7362/

 

 1. Narges Neshat. The Pursuit of Meaning: Epistemological Approach to Subject Analysis and Consistency Between Catalogers in Determination of Subject Matter of  Documents, Tabriz University . Journal of Knowledge – Research Studies ,2023, 1(4):93-104

 

 • مقالات دانشنامه ای / دایره المعارفها
 1. نرگس  نشاط . استاندارد  و  استاندارد سازي در كتابداري و اطلاع رساني. دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني، ج1، 1381 .
 2. نرگس  نشاط  .  اصطلاحنامه . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381
 3.  نرگس  نشاط  . چكيده و چكيده نويسي . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج 1، 1381.
 4. نرگس  نشاط  .  اصطلاح شناسي . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381 
 5. نرگس  نشاط  . جامعه  اطلاعاتي . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ،ج1، 1381 
 6. نرگس  نشاط  . انجمن هاي كتابداري  و  اطلاع رساني . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381 
 7. نرگس  نشاط . اخلاق  حرفه اي .  دايره المعارف كتابداري و اطلاعرساني ، ج1 ، 1381 
 8. نرگس  نشاط . اطلاع رساني .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381 
 9. نرگس نشاط.   حافظه جهاني . دايره المعارف كتابداري  و  اطلاع رساني ، ج1، 1381 
 10. نرگس  نشاط.  پروتكل .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381 
 11. نرگس  نشاط.  پايگاه هاي  اطلاعاتي كتابداري  و  اطلاع رساني .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381 . نرگس  نشاط  . خوشنويسي .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني . با همكاري رضا خاني پور ، ج1، 1381  ( علمي پژوهشي).
 12. نرگس  نشاط  . اينترنت  در  ايران . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1، 1381 .
 13. نرگس  نشاط  .  برنامه كنترل كتابشناختي جهاني . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ،  ج1 ، 1381. 
 14. نرگس  نشاط  . دايره المعارف نگاري  در  جهان  اسلام .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1،  1381        (برنده جايزه مقالات برگزيده دايره المعارفها: 1383).
 15. کریم امامی . حق التالیف. تلخیص کننده نرگس نشاط . دانشنامه ایران زمین ، 1397
 16. نرگس نشاط . باشگاه کتاب . دانشنامه ایران زمین، 1397 
 17.  نرگس نشاط.  پست تصویری. دانشنامه ایران زمین، 1397  
 18. نرگس نشاط . اینترانت . دانشنامه ایران زمین ، 1397
 19.  نرگس نشاط ( تلخیص کننده) . الفبا . دانشنامه ایران زمین ، 1397
 20.  نرگس نشاط ( تلخیص کننده ) . درسنامه . دانشنامه ایران زمین ، 1397
 21.   نرگس نشاط . اینترنت . دانشنامه ایران زمین ، 1397.
 • مقالات کوتاه / سخن نخست
 1. نرگس نشاط . کارآمدی ، اثربخشی،  و تناسب در تحلیل نظام های اطلاعاتی . مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، زمستان 1396 (علمي -  پژوهشي). 
 2. نرگس  نشاط  . ربط .   اطلاع شناسي. سال دوم ، شماره 1(پاييز 1383 ) .
 3. نرگس نشاط . پژوهش نابالغ،  پژوهشگر کم کار. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، پیاپی. 109 ، بهار 1396.
 4. نرگس نشاط . حاکمیت کدام اطلاعات . فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعاتی، 28(3 )پاییز 1396 .
 5. نرگس نشاط . شایسته سالاری و شایسته محوری در مدیریت کتابخانه ها. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 26، ش. 3( پاییز 1394). 
 6. نرگس نشاط .  در خدمت و خیانت پژوهش . مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 26، ش. 4 ( زمستان 94). 
 7. نرگس  نشاط  . ضرورت  توجه به كميتۀ  پژوهش در انجمن كتابداري و اطلاع رساني ایران .   اطلاع شناسي . سال چهارم ، 1و2(پاييز و زمستان 1385): 3- 4.
 8. نرگس  نشاط . تفاوت  فقير و غني . اطلاع شناسي . سال اول ، شماره 3 (بهار 1383). 
 9. نرگس  نشاط  .  فلسفه  فناوری  و هوش مصنوعي  . اطلاع شناسي. سال اول ، شماره 4 (تابستان 1383). 
 10. نرگس  نشاط . پيچيدگي اطلاعات. اطلاع شناسي. سال سوم ، شماره 3و 4 ( بهار و تابستان 1385). 
 11. نرگس  نشاط  . سطوح تداخلي و  تعالي مديريت دانش. اطلاع شناسي . سال سوم ، شماره 1و2 ( پاييز و زمستان 1384). 
 12. نرگس  نشاط  .  پارادايم هاي پژوهش. اطلاع شناسي . سال دوم ، شماره 3 و 4 ( تابستان و پاييز 1384). 
 13. نرگس  نشاط .  اکولوژی  آموزش  و توسعه علمی.  اطلاع شناسی ، شماره 20 و 21 ( پاییز و زمستان 1387 ).
 14. نرگس  نشاط .  مديريت دانش . اطلاع شناسی ، سال اول ، شماره 1 (پاييز 1382) : 3-7.
 15. نرگس  نشاط .  انديشه علمي و ساختارهاي مترتب بر آن . اطلاع شناسي . سال اول ، شماره 2 (زمستان 1382): 4-3
 16. نرگس  نشاط  . ارتباطات علمي . اطلاع شناسي . سال دوم ، شماره 2 (زمستان 1383 ). 
 17. نرگس   نشاط  .  بربریت و تمدن  انديشه . اطلاع شناسي . سال پنجم ، 1و2( پاييز و زمستان 1386) .

ترجمه ها

 1. آوستين ، درك . تأليف جوتا سورنسون ، ترجمه  نرگس  نشاط . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني، ج1 ، 1381.  
 2. اشتراك  منابع  اطلاعاتي : نياز  فوري  كشورهاي در حال توسعه و سراسر جهان . تاليف كي . يولين ، ترجمه نرگس نشاط . گزيده مقالات ايفلا ( چين : 25-31 اوت 1996). زير نظر عباس حري . تهران : كتابخانه ملي ايران ، 1376.
 3. انجمن كتابخانه هاي  بين المللي . تاليف لورا آلپرن ، ترجمه  نرگس  نشاط . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ،ج1، 1381.
 4. ايفلا . تاليف كارول هانري . ترجمه و تلخيص نرگس  نشاط . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ،ج1 ، 1381.
 5. تكوين  مجموعه كتابخانه  هنر اسلامي  در يك موزه  امريكايي . تاليف ديردر اي. لورنس ترجمه  نرگس  نشاط . گزيده مقالات ايفلا ( تركيه : 20-26 اوت 1995 ) . زير نظر عباس حري . تهران : كتابخانه ملي ايران ، 1375
 6. قواعد  فهرست نويسي  انگلو امريكن و  آينده  آن . تاليف  رالف منينگ . ترجمه  نرگس نشاط . گزيده مقالات ايفلا ( آمستردام : 16-21 اوت 1998). زير نظر عباس حري . تهران : كتابخانه ملي ايران، 1379
 7. همكاري كتابخانه ها : درمان نه ! پيشگيري . تاليف جوزف بوآسه . ترجمه  نرگس  نشاط . گزيده مقالات ايفلا ( كوبا: 21-27 اوت 1994) . زير نظر عباس حري .تهران: كتابخانه ملي ايران، 1374
 8. برنامه  اطلاعات  براي  همه .  ترجمه  نرگس  نشاط  .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج1 ، 1381 . 
 9. مسائل ارائه خدمات كتابخانه اي چند زبانه  و چند خطي : راهي  به سوي كتابخانه  دهكده جهاني .  ترجمه  نرگس  نشاط  .  پيام كتابخانه . ( زمستان 1378)
 10. همكاري بين المللي در زمينه گذرگاههاي موضوعي اينترنت . تاليف اما پيس . ترجمه  نرگس  نشاط . گزيده مقالات ايفلا ( بانكوك: 20-28 اوت 1999)
 11. كتابخانه  ديجيتال   اشتراكي .  ترجمه  نرگس  نشاط  . گزيده مقالات ايفلا 2000 ، تهران : كتابخانه ملي ايران 
 12. روباكين ، نيكولا الكساندرويچ . ترجمه پروين احتشامي . تلخيص و بازنگاري  نرگس  نشاط . دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني . ج1 ، 1381 .  
 13. ماندگاري كتابشناسيها  در  محيط  فناوری  اطلاعاتي . ترجمه  نرگس  نشاط  . گزيده مقالات ايفلا ( برلين 1- 9 أوت 2003) . تهران : كتابخانه ملي ، 1384
 14. نقش  اطلاعاتي  ايميل ( پست الكترونيكي ) در اشاعه اطلاعات . ترجمه  نرگس  نشاط  . گزيده مقالات ايفلا 2004. تهران : كتابخانه ملي ، 1385 
 15. "تاثير آموزش كتابداري و اطلاع رساني بر توسعه و كاميابي مجلات  اين حوزه  در چين". ترجمه  نرگس  نشاط  . گزيده مقالات ايفلا ( اسلو 2005 ). تهران : كتابخانه ملي ، 1386
 16. يوجين  گارفيلد .  ترجمه  نرگس  نشاط .  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، ج2، 1385 .
 17. آکسل از مرت  و ورنر اسشوی بنز. تفاوت های فرهنگی بین کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها : تجربیات حاصل از اجرای پروژه BAM ، پورتال مشترک کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه های آلمان. ترجمه نرگس نشاط . در گزیده مقالات ایفلا 2009 -  میلان ایتالیا، 1391.
 18. سند راهبردی 2020 : کتابخانۀ بریتانیا ( ارائه  شده به برنامۀ سند تحول کتابخانه ملی؛ کارگروه G1  ) ] چاپ نشده [.

 

سخنرانیها و مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی

 1. نرگس نشاط.  مسائل رسم الخط فارسي در رويارويي با فناوري نوين اطلاعاتي. مشهد : همايش فهرستهاي رايانهاي، 1379
 2. نرگس نشاط .  بررسي همگوني موضوعي كتابهاي حوزه  ايرانشناسي . نخستين  همايش بين المللي  ايران شناسي . تهران : سعدآباد ، 1381
 3. نرگس نشاط  و عباس  حري . بانك مطالعات ايران شناسي: وضعيت موجود – چشم انداز آتي  .  نخستين  همايش ايران شناسي . تهران : سعدآباد ، 1381 
 4. نرگس نشاط و عباس حري . بررسي حقوق مالكيت فكري در كشورهاي اسلامي . همايش بين المللي مالكيت فكري (WIPO) .  تهران : دانشگاه تهران ، 1381
 5. نرگس نشاط . تعامل آموزش ، پژوهش و  نوآوري : اضلاع مثلث توليد علم  .  همايش علم سنجي و توليد علم . اصفهان : دانشگاه اصفهان ، 1386
 6. نرگس نشاط.  اطلاعات یا  شبه  اطلاعات ! کدامیک در حوزه مطالعات علم اطلاعات و اطلاع رساني قرار دارد؟ همایش  فناوری  اطلاعات  و  ارتباطات: دومين : تبریز ، دانشگاه نبی اکرم ،  7 آذر 1387
 7. نرگس نشاط. تفكر ميان رشته اي  در كتابداري و اطلاع رساني : بايد ها و نبايدها . همايش مطالعات ميان رشته اي در كتابداري و اطلاع رساني . شيراز . اتحاديه انجمن هاي دانشجويي ادكا با همكاري دانشگاه شيراز : شيراز : 5-6 خرداد  1389.
 8. نرگس نشاط. یاد استاد . سخنرانی ارائه شده در نمایشگاه کتاب ، سرای اهل قلم، ارديبهشت 1392.
 9. نرگس نشاط . آشنایان ره عشق:  نیم نگاهی  بر فعالیتها و حمایتهای  علمی دکتر عباس حری در حوزه کودک و نوجوان. تهران: شورای کتاب کودک، 4 تیر 1392.
 10. نرگس نشاط . بيش از نيم قرن تلاش دكتر حري در عرصۀ علم اطلاعات . به مناسبت نخستين سالگرد دكتر عباس حري : استاد پيشكسوت علم اطلاعات و دانش شناسي. انجمن كتابداري و اطلاع رساني. كتابخانه و موزه ملي ملك: ارديبهشت 1393
 11. نرگس نشاط و زهرا عالمي . عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي علم اطلاعات ودانش شناسي در مراكز پژوهشي ايران و جايگاه كتابخانه ملي  در ميان  آنها. انديشگاه ملي ،  زمستان 1393   .
 12. چالشهای نشر در مجلات علمی پژوهشی. سخنران ویژه  . کنگره کتابداران و اطلاع رسانان، انجمن کتابداری ایران:  سومین: 1395 ( چاپ شده  در مجموعه مقالات ،  تهران: نشر کتابدار، 1397). 
 13.  اثربخشی و کارایی پژوهشهای علم اطلاعات ودانش شناسی . جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی  : یازدهمین :   1399 
 14. Abbas Horri &  Narges Neshat. "The correlation of marketplace priorities & education in the field of library & information science". Educators in the Asia Pacific Region ( Petaling Jaya , Selangor , Kualalampur 11-12 June 2001). 

 

 1. Abbas Horri &  Narges Neshat " Database of   Iranian Research". World Congress for Middle Eastern Studies, University of Mainz - Germany (8-13 Sept. 2002)

 

 1. Narges Nesat , F. Azadeh, and E. Hasanzadeh. National Library Through the Use of EFQM Model : Case Study of National library of IRAN. 3th International Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. ( Athen: May 24 – 27 , 2011).
 2. Hasanzadeh, Elahe ;Narges Neshat  and  F. Azadeh. “Using two combined approaches of the Excellence Model on measurement of organizational performance. Case study: NLAI, 4th International Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. ( Ireland: 2012) . 
 3. Hasanzadeh, Elahe & Narges Neshat . The National Library & Archives of Iran is Ready for Identification of the Right KPIs. 4th International Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. ( Rome- Italy: 2013) 

 

 1. Narges Neshat  &  M. Dehghani. Training the trainers : the new form of training in Iran University Libraries. Inter national Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. ( Istanbul - Turkey: 2014) 
 2. Narges Neshat  and  Mehrnoosh Afrasiabi.   Human Factors of Digital Libraries for Developing Digital National Library in Iran. Inter National Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. ( Istanbul: 2014).
 3. Narges Neshat   and M. Baghi . Library Services Outsourcing in National Library of Iran : Challenges and pitfalls. Inter National Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. (Lyon- France: 2015). 
 4. Neshat, Narges ; Z Mirhoseini; Z. Zahedi. Knowledge management in National  Library and Archive of IRAN: How Becoming a learning organization. IFLA, Columbus, 2016.
 5. Narges Neshat. Those who can not remember the past, are condemned to repeat it: Criteria for documenting experiences in libraries and national archives as organizational memory. Inter National Conference Quantitative and Qualitative Methods in Libraries. (Venice- Italy: 2019). 
 6. Narges Neshat  and  Anahita Kermani. Using the Citation-Content Based Approach to Patent Clustering. IJISM, 22, No. 2, 2024 (April-June)

 

ب. نشست علمی/  ميزگرد 

 1. مروری بر مدخلهای دایره المعارف كتابداري و اطلاعرساني(  میز گرد ).  برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، خانه کتاب؛  با همکاری كتاب ماه: كليات .
 2. سياستگذاري  براي  بهينه سازي  دايره المعارفها  با  تاكيد  بر دايره المعارف زن ايراني . برگزار کننده: جهاد دانشگاهي ؛ با  همكاري  سازمان  مشاركت  زنان  رياست  جمهوري. دانشگاه  تهران ، دانشكده  علوم تربيتي  و  روانشناسي، 21/7/83
 3. دایره المعارف نگاری : تجربه ها و دستاوردها .  نشست  دایره المعارف نگاری و نقد دایره المعارف تاریخ پزشکی.  تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . برگزار کننده: فرهنگستان علوم پزشکی ایران ؛ با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، 6/ 11/ 95 
 4. اطلاعات، شبه اطلاعات و اطلاعات متناقض . نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران:  سرای اهل قلم ، اردیبهشت 1397 
 5. جايگاه كتابخانه هاي آموزشگاهي در توسعۀ علمي. نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، سرای اهل قلم ( اردیبهشت  1385). 
 6. مديريت تفكر و تفكر انتقادي .  ميز گرد تفكر انتقادي . نمايشگاه بين المللي كتاب تهران : سراي اهل قلم ، ارديبهشت 1387. 
 7. چالشهاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني :  روش شناسي پژوهش . میزگرد .  خانه كتاب، سراي اهل قلم ( 7 بهمن 1388) ( اعضا: دكتر ابراهيم افشار،  دکتر عباس حری، دكتر زهير حياتي، دكتر حمیدرضا جمالي، دكتر نرگس  نشاط). چاپ شده در کتاب ماه : کلیات، 1388. 
 8. نرگس نشاط. چالشهای  نشر مقالات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی: نشست  سردبیران نشریات علمی پژوهشی: کنگره ملی کتابداران و اطلاع رسانان: انجمن کتابداری ایران( بهمن 1395).
 9. نرگس نشاط . نقد و بررسی بازکاوی تاریخی جنبش دکومانتاسیون به منظور شناسایی و تحلیل ابعاد گفتمانی آن . در نشست حمایت معنوی از آثار برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری. تهران: 7 آذر 1402 ؛ با حضور دکتر اعظم صنعت جو و دکتر امیر ریسمانباف : دبیر نشست: پریسا پاسیار

 

ج. مصاحبه ها  

1. در ماهيت  اطلاع ، مصاحبه چاپ شده . تهران : كتاب هفته ، 1383 ( به مناسبت روز زن ) 

2. جایگاه اطلاعات  و پژوهشهای اطلاع رسانی  در جامعه .  مصاحبه چاپ شده در ماهنامه مدیریت ارتباطات. 1392.

3. به  بهانه  افتتاح  ساختمان كتابخانه  ملي ،  مصاحبه چاپ شده . تهران : خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ، 1383

4. نرگس نشاط. كتابخانه  ملي نگين  هويت ما . مصاحبه چاپ شده (به مناسبت روز پژوهش) . تهران : مجله زن روز ( 19 آذر 1384) .

5. سازمان اسناد  و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي در مسير يك تحول بزرگ ( ميز گرد) .  ويژه نامه روزنامه اعتماد ، ويژه هفته دولت،  شنبه  8 شهريور 1393 .

6. عبور کتابخانه ملی از گذرگاه فرهنگ و توسعه فرهنگی .  مصاحبه چاپ شده. (مصاحبه کننده : آرزو شمس) . مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات . دوره بیست و هفتم ، ش. 1 ( بهار 1395). 

7. نقش  ارتباطي كتابخانه  آموزشگاهي .  راديو فرهنگ ،  1385

8. درباره  از  اطلاعات  تا  کوانتوم . مصاحبه چاپ شده  (مصاحبه كننده : جلال حيدرنژاد ).   نشريه الكترونيكي  شيرازه ،  بهمن و اسفند 1386 

9. افت و خيزهاي نشريات علمي (مصاحبه كننده: رجبعلي بيگلو)   . نشريه شناسه ( انجمن كتابداري شاخه خراسان) ، پاييز 1392.

10. نظر به تغيير عنوان رشته ( به علم اطلاعات و دانش شناسی) ،  حرفه به كدام سو مي رود؟ . مصاحبه چاپ شده  (مصاحبه كننده : امير ريسمانباف).  نشريه الكترونيكي شناسه ( انجمن كتابداري شاخه خراسان) ، تابستان 1393.

11. خودکارآمدی پژوهشی در کتابخانه ملی . چاپ نشده . (مصاحبه کننده : محبوبه قربانی).   1396.

12. اطلاع شناسی: فرازونشیبها ( ندای یک تجربه: مصاحبه شفاهی) . دانشگاه شهید بهشتی ( مصاحبه کننده زهرا کاظمی زاده).  شهریور 1397

13. نقش پوری سلطانی در پیشبرد حرفه. مصاحبه چاپ شده .  چهریزه : نشریه داخلی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ، ش. اول ، 1397.

14. فرصتها و چالشهای دیجیتال سازی منابع در کتابخانه ملی، 1397 ( مصاحبه چاپ نشده ) .

 

د.  طرح هاي پژوهشي 

 • خاتمه یافته
 1. نرگس نشاط ( همكار اصلي). بانك  اطلاعات  كتابهاي  فارسي  پس  از  انقلاب  اسلامي . دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1371- 1375 . 
 2. نرگس نشاط (  همكار  اصلي). طراحی  بانك  اطلاعات  عكس   و عكاسي . دفتر پژوهشهاي فرهنگي با همكاري عكسخانه  ملي  ايران ، ارديبهشت 1375- اسفند 1376( مجری:  دكتر عباس حري). 
 3. نرگس نشاط (مجری).  طرح  ايجاد  و  راه اندازي  پايگاه  اطلاعات  پژوهشهاي  فرهنگي . دفتر پژوهشهاي فرهنگي با  همكاري  مركز  پژوهشهاي  بنيادي،   وزارت  فرهنگ  و  ارشاد اسلامي، ارديبهشت 1376 – بهمن 1378( مجری:  دكتر عباس حري). 
 4. نرگس نشاط (همكار اصلي) . تحليل استنادي مقالات مجلات روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.   ( مجري : دكتر عباس حري). 
 5. نرگس نشاط (همكار اصلي) . طرح ايجاد بانك اطلاعاتي پايان نامه هاي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران ، 1383-  1384 (مجری: دكتر عباس حري). 
 6. نرگس نشاط (همكار اصلي و دبير اجرائي). طراحي  و ايجاد  پايگاه مطالعات ايران شناسي . بنياد ايرانشناسي ، 1376 –  1386.  
 7. نرگس نشاط ( مجري)  .  تعيين  اولويت هاي  پژوهشي حوزه كتابداري  و  اطلاع رساني  و  ارائه 29  طرح  براي  اجرا  در كتابخانه  ملي در طول  برنامه پنجساله  چهارم ،  اسفند 1384 . 
 8. نرگس نشاط (همکار  پژوهشی).  طرح  تهيه  شاخص هاي  توسعه  در  كتابخانه هاي  عمومي ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، 1378. 
 9.  نرگس نشاط ( مجري).  طرح و تدوين اعتبار  ويژه پژوهشي و حمايت مالي از فعاليتهاي تحقيقاتي اعضاي  هيات علمي در كتابخانه ملي ، بهمن  1384( به سفارش ریاست كتابخانه ملي) . 
 10.  نرگس نشاط ( مجري) . پيش نويس سند چشم انداز بلند مدت توسعه : توسعه راهبردي كتابخانه هاي ايران ( توركا) ، خرداد 1385( به سفارش كتابخانه ملي-  معاونت  وقت پژوهش و فناوری، فریبرز خسروی).
 11.  نرگس نشاط ( مجري) . تعيين كميته هاي تخصصي  پژوهشي  در كتابخانه ملي  با  توجه به  اولويت هاي پژوهشي  سازمان ،  1385 ( به سفارش كتابخانه ملي –  معاونت وقت  پژوهش، فریبرز خسروی).
 12.  نرگس نشاط . طرح  ایجاد و توسعه  وب سایت  پژوهش  سازمان  اسناد  و کتابخانه ملی  در راستای  اهداف  دولت الکترونیک و راهكارهاي اجرايي آن؛ 1387؛ بازنگري 1393.  ارائه شده به معاونت وقت  پژوهش و   فناوري: علیرضا طالب پور و  اداره كل آموزش و پژوهش: علیرضا  منصور ی .
 13.  نرگس نشاط ( مجري) .  راهبردها  و  معیارهای  مجموعه سازی  رقمی:   طرح حرم ( حافظه رقومی ملی) در کتابخانه ملی؛ 1387. به سفارش معاون پژوهش و فناوری ؛ علیرضا طالب پور –  طرح حرم ( حمدایران) . 
 14.  نرگس نشاط ( مجري) .  راهبرد  دیجیتالی    "یادمان  دوره  قاجار"  الگويي ملي براي پياده سازي  پيش نمون آرشيو ديجيتال در کتابخانه ملی ایران؛ 1387 ( کارگروه محتوای دیجیتال، مدیر کارگروه سید امید فاطمی). معاون وقت پژوهش و فناوری، علیرضا طالب پور - طرح حرم ( حمدایران) . 
 15.  نرگس نشاط ( مجري).   امکان سنجی ایجاد پژوهشکده کتابداری و اطلاع رسانی: وضعیت موجود، چشم انداز آتی، 1387 – 1388 (به سفارش رییس شوراي عالي پژوهش  و معاون وقت پژوهش و فناوری، علیرضا طالب پور ).  
 16. نرگس نشاط ( مجري) . طراحی و تدوین نظامنامه پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،  بهار ؛ 1389.  به سفارش شورای عالی پژوهش و ریاست وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی: سید علی اکبر اشعری 
 17.  نرگس نشاط با همكاري حميدرضا جمالي ( مجريان) .  تاثیر جو سازمانی  بر میزان  خلاقیت  و نوآوری کارکنان سازمان  اسناد  و کتابخانه ملی ، 1387 – 1389.  
 18.  نرگس نشاط ( مجري).   بررسي فاصله  ادراكات و انتظارات   کاربران  از   خدمات دريافت   شده  در  کتابخانه ملی ایران در مقايسه با ادراكات كاركنان اين سازمان  ، 1389 . 
 19.   امكان سنجي ايجاد آرشيو وب ايران در سازمان اسناد وكتابخانه ملي.  فرزانه شادانپور ‌‌  … و ديگران[  .  ناظر طرح : نرگس نشاط. 
 20.   نرگس نشاط ( مجري). ایجاد مجموعه های دیجیتالی : راهکارها و رویه ها: الگوی ملي پیشنهادی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1389- 1390. 
 21.  نرگس نشاط ( مجري)  . نيازسنجي ، اولويت بندي و  تدوين سند چشم انداز پژوهش در راستای برنامه ریزی استراتژیک سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، 1390- 1391.  به سفارش ریاست شورای عالی پژوهش- اسحاق صلاحی و  معاون وقت پژوهش و فناوری ، علی اکبر صفی پور
 22.   نرگس نشاط. الزامات کیفی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ، پاییز . 1391
 23.   نرگس نشاط ( مجري). آسيب شناسي پژوهش و تحليل موانع پژوهشي در كتابخانه ملي ، 1390. به سفارش معاونت وقت  پژوهش و فناوری،  علی اکبر صفی پور
 24. .  نرگس نشاط . تدوین آیین نامه کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ، 1389 ؛ بازنگری تابستان  1391. ارائه شده به معاونت پژوهش و فناوري، اداره كل آموزش و پژوهش و اداره كل منابع ديجيتال، علی اکبر صفی پور 
 25.  نرگس نشاط . تدوین سند  چگونگی  نیازسنجی کیفی کاربران کتابخانه دیجیتال ملی ایران و معیارهای آن، تابستان  1391.  
 26. نرگس نشاط. تدوین سند خط مشی فراهم آوری منابع دیجیتال کتابخانه ملی ج. ا. ا. فاز 1: شاخص ها .تابستان 1398 ؛ ارائه شده به معاونت وقت پژوهش و فناوري: سمیه توحیدلو 
 27.  نرگس نشاط ( مجري) . آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه مستند دانش، به سفارش کتابخانه ملی و  برنامه مصوب در  سند استراتژیک سازمان ، 1391- 1392 . 
 28.    نرگس نشاط ( مجري). طرح تفصیلی ایجاد پژوهشکده علم اطلاعات و دانش شناسی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی .  به سفارش کتابخانه ملی، معاونت پژوهش و فناوری،  شهریور 1392 . مصوب شورای عالی پژوهش و گزارش نهایی برای اجرا و ارسال به مراجع بالادستی به تصویب اعضای هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی رسیده است. 
 29.   نرگس نشاط ( مجري).  راهکارهای ارتقای نرم افزارهای  کتابخانه ملی برای بازیابی اطلاعات دیجیتالی.  به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مصوب سند  برنامههای استراتژیک سازمان ، 1391 – 1392؛ و مصوب شوراي پژوهش، 1393. 
 30. نرگس نشاط. راهکارهایی برای غنی سازی منابع کتابخانه ملی (به سفارش مدیریت کمیته غنی سازی منابع کتابخانه ملی)، 1396-1397
 31.  نرگس نشاط ( مجری ). مقایسه آسیب شناسانه طرح های مصوب شورای عالی پژوهش با اولویت های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه ملی، به سفارش  اداره کل آموزش و پژوهش: رضا خانی پور ماچیانی ، 1397 . 
 32.  کتابخانه های ملی و برنامه های استراتژیک آنها : تهیه و تدوین نرگس نشاط ( به سفارش مدیریت برنامه سند تحول کتابخانه ملی،  کارگروه G1) .
 33. شاخص های تدوین لایحه واسپاری منابع دیجیتال، به سفارش معاونت پژوهش و منابع دیجیتال، 1399
 34. نرگس نشاط ( مجری) سیاستگذاری مبتنی بر شواهد علمی در سازمان اسناد  و کتابخانه ملی : وضعیت موجود ، راهکارهای بهبود. ( مصوب شورای عالی پژوهش )، 1401. 
 35. نرگس نشاط ( مجری) . غنی سازی مجموعه اطلاعاتی کتابخانه ملی ج.ا.ا با نگاه کاربرمداری . چالشها و راهکارهای پیشنهادی، 1401-1402
 • پروپوزالهای ارائه شده 
 1. نرگس نشاط ( مجري). تدوین درسنامه سواد اطلاعاتی برای کارکنان کتابخانه ملی بر اساس استانداردهای  سواد اطلاعاتی ، به سفارش کتابخانه ملی ،  مصوبات برنامه استراتژيك سازمان ، پاییز 1391.
 2. نرگس نشاط ( مجري ) با همكاري مژده دهقاني ، ارزيابي كتابخانه ديجيتالي كتابخانه ملي با استفاده از الگوي  ديجيكوال.
 3. نرگس نشاط ( مجری) . راهکارهایی برای پیاده سازی حافظه سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، 1397. 

 

ه. كتابها 

نشاط ،  نرگس .  نظام هاي همكاري بين كتابخانه اي . تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه-ها ( سمت ) ، 1379 : چاپ دوم ، 1382 (برنده كتاب سال دانشگاهي)؛ چاپ ششم ، 1390

نشاط ،  نرگس  و  عباس حري . كتابخانه آموزشگاهي در مدرسه كتابخانه مدار. تهران : شبكه كتاب ، با همكاري آموزش و پرورش ، 1383؛ چاپ دوم ، 1386

 1. بقاياي زميني : تاريخچه و دانش اجساد مانده انساني . ترجمه پوريا خديش . ويراستار علمي نرگس نشاط. تهران : دانشگاه علوم پزشكي تهران ، گروه انتشارات ، 1384
 2. دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني . ج.1: تهران : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران.   ويراستار و مشاور علمي ( برنده كتاب سال  ج. ا.ا) ،  برنده کتاب سال جمهوری اسلامی 
 3. نشاط ،  نرگس .  از اطلاعات تا کوانتوم : جنبه هاي فني اطلاعات و اطلاع رساني . تهران : دما ، 1386
  (برنده كتاب  فصل جمهوري اسلامي )
 4. نشاط ،  نرگس .  از شناخت تا ایده : جنبه هاي معرفتي اطلاعات و اطلاع رساني . تهران : دما ، 1386
 5. خدمات مرجع و اطلاع رساني .  به كوشش عباس حري ، علي اكبري ، و مونا مهديان . ويراستار علمي  نرگس نشاط .  نشر كتاب ؛ 1388
 6. مطالعات ميان رشته اي كتابداري و اطلاع رساني : وضعيت موجود ، چشم انداز مطلوب .  نرگس نشاط ، محمد جواد اشتري ، پريسا پاسيار . تهران : نشر كتابدار، 1389.
 7. نشاط،  نرگس. در جستجوي معنا : رهيافتي معنا شناختي در علم اطلاعات . نشر كتابدار، 1390. 
 8.  نشاط ، نرگس ( گردآورنده) . در محضر استاد: مجموعه سخنراني ها و گفت و شنفت هاي دكتر عباس حري. نشر كتابدار، 1393.
 9. كرماني، آناهيتا و نرگس  نشاط.  سر دلبران: مجموعه دل گفته ها و دلنوشته هايي در سوگ دكتر عباس حري. ( به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت دكتر عباس حري) .  نشر كتابدار، 1393.
 10.  نشاط،  نرگس.  نظامهای همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی . تهران:  انتشارات سمت ، چاپ اول  ، 1396
 11. نشاط ، نرگس . مدیریت آینده: ملزومات دورنگری راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی. تهران: نشر ثانی؛ با همکاری گروه پند، اسفند 1401. 
 12. نشاط ، نرگس و رحیم قاسمی .   سیاستهای واسپاری منابع اطلاعاتی  در ایران و کشورهای منتخب جهان . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، اسفند 1401

 

فعاليتهاي آموزشي

همكاري آموزشی با دانشگاه های  تهران ، صنعتي مالك اشتر، علامه طباطبایی، علوم پزشکی ایران،  دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،  علوم و تحقيقات  تهران و همدان، دانشگاه آزاد  واحدهای  تهران- شمال ؛ بابل،  و تنکابن 

 • درسها و شرح درسها
   
 • درس ها:  نمایه سازی . چکیده نویسی.  مدیریت اطلاعات  پایگاه های اطلاعاتی .  دایره المعارف نگاری. کاربرد اصطلاحنامه در مدیریت اطلاعات منابع آرشیوی.  معماری اطلاعات.  اصول و روش های نمایه سازی. نمایه سازی منابع دیداری  شنیداری  .  روش شناسی پژوهش .  اصول کار مرجع  . مدیریت اطلاعات .  طراحی و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی تخصصی . مدیریت اطلاعات اشیای موزه ای . روش های ایجاد فهرستگان های ملی و بین المللی.  اصول نگارش مقالات دایره المعارفی .  نمایه سازی و چکیده نویسی منابع دیداری:  عکس های تاریخی  . 
 • طراحی شرح درس: اصول دایره المعارف نگاری  و  مدخل گزینی ( 2 واحد) ،   ( دانشکده ادبیات دانشگاه تهران)،  نرگس نشاط و عباس حری .  
 • طراحی پیش نویس شرح درس سواد اطلاعاتي بر اساس استاندارد قابليت هاي سواد  اطلاعاتي . نرگس نشاط ؛ فريبرز خسروي ؛ سعيد رضايي شريف آبادي .  وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران.  تابستان 1389  ( چاپ نشده).
 • طراحی کارگاه: اصول سیستم مدیریت دانش در سازمان های پژوهشی؛ مقاله نویسی علمی و پژوهشی برای نشریات فارسی زبان؛ شیوه نگارش پایان نامه در رشته های علوم انسانی و اجتماعی ؛ آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجله های آی . اس. آی. ( 1392)؛ خودارزیابی مدیران بر اساس مدل EFQM (1389)
   
 •   آزمونهای سراسری 
   
 • طراح سوال آزمونهای سراسری دوره دکترا و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاههای دولتی  ( 9 درس) ( سازمان سنجش آموزش کشور) 
 • طراح سوال آزمونهای سراسری دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  ( 2 درس) ( دانشگاه آزاد اسلامی ) 
   
 •    پایان نامه ها و رساله های دانشجویان (راهنمايي،  مشاوره،  و داور)  
 1. نوريان ، عباس  . مدیریت دانش در کتابخانه های پژوهشگاه سازمان هوا – فضا و ارائه الگوی مناسب مدیریت دانش برای آن . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات . دانشگاه صنعتی مالک اشتر  ؛ استاد راهنما : نرگس نشاط 
 2. حسینی کسنویه ، رقیه . طرح ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاع رسانی ميان کتابخانه ها ی نیروهای مسلح . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات . دانشگاه صنعتی مالک اشتر . استاد راهنما : نرگس نشاط 
 3. شیخی نژاد ، زینب  . بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی . پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی ، دانشگاه تهران . دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی .  استاد مشاور :  نرگس نشاط 
 4. راشدی، فرزانه . میزان استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از فناوری اطلاعات در امر تدریس. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی،  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . استاد مشاور : نرگس نشاط
 5. حسن زاده ، الهه.  پياده سازي مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه ملی با  استفاده از مدل EFQM . دانشگاه علوم پزشكي ايران ؛ دانشكده پيراپزشكي .   استاد مشاور : نرگس نشاط
 6. باغستاني . مرضيه .  بررسي  وضعيت توصيف اسناد در معاونت  اسناد كتابخانه ملي  و مطابقت آن  با  استانداردهاي  بين المللي  . پايان نامه كارشناسي ارشد.   دانشگاه شهيد بهشتي؛  استاد مشاور : نرگس نشاط
 7. طباطبايي ، عليرضا.  مطالعه و بررسي  وب سايت هاي ملي كودكان و نوجوانان به منظور ارزيابي وب سايت ملي كودكان و نوجوانان ايران  و ارائه الگوي پيشنهادي. پايان نامه كارشناسي ارشد.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال. استاد مشاور : نرگس نشاط
 8. كرماني ، آناهيتا .   ارزيابي تاثير استفاده از عناوين استنادي در مقايسه با استفاده از اشتراك استنادي در خوشه بندي پروانه هاي ثبت اختراع. پايان نامه كارشناسي ارشد.  دانشگاه شهيد بهشتي . استاد راهنما: نرگس نشاط 
 9. کهن ،  فرحناز.  سير تحول كتاب و كتابخانه در عصر سامانيان. دوره  دكتراي تاريخ . دانشگاه پداگوژي تاجيكستان. استاد مشاور: نرگس نشاط
 10. افراسيابي ، فرنوش .  بررسي و ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان اسناد و كتابخانه ملي براي ايجاد كتابخانه ملي ديجيتالی . پايان نامه كارشناسي ارشد .  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن . استاد راهنما : نرگس نشاط 
 11.  تيمورخاني ، افسانه . بررسی تطبیقی استناد هاي وبي و سنتي در پايگاه هاي اسكوپوس ، گوگل ، گوگل اسكولار. دوره  دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسی . دانشگاه  علوم و تحقيقات .  استاد مشاور : نرگس نشاط
 12.  مراديان، مرضيه ، ارزیابی کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی با استفاده از مدل کانو. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علامه طباطبایی . استاد راهنما: نرگس نشاط
 13.  منجمی، لیلا.  مطالعه  تطبيقي كتابخانه هاي ملي كودكان و نوجوانان دنيا با كتابخانه ملي به منظور ارائه الگوي بهينه به كتابخانه ملي ايران . پايان نامه كارشناسي ارشد.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن . استاد راهنما  : نرگس نشاط
 14.  محمدی ارسی، فرزانه .  ارزيابي تطبيقي نرم افزارهاي كتابخانه ديجيتال پارس ليب و پاپيروس از منظر  بازيابي اطلاعات . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.  استاد راهنما : نرگس نشاط
 15.  نظری، آناهیتا.  تاثير روند مديريت دانايي بر ميزان بهره وري سازمان اسناد و كتابخانه ملي . پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي .  دانشگاه  علوم تحقيقات . استاد   مشاور: نرگس نشاط
 16.  
 17.  عالمی ، زهرا.  بررسی وضعیت تولیدات اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در مراکز پژوهشی ایران در سالهای 1385 – 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  علوم و تحقیقات همدان . استاد راهنما : نرگس نشاط
 18. باغی کشتان ، معصومه. بررسي آثار برون سپاري خدمات كتابداري بر عملكرد بهينه كتابخانه ملي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات همدان.  استاد راهنما : نرگس نشاط
 19.  نظري، مريم . امكان سنجي پياده سازي نظام همكاري بين كتابخانه اي در مركز مدارك علمي ايران . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. استاد داور: نرگس نشاط
 20. زارعي ، عاطفه . فرايند زيست موضوعي مقالات علوم كتابداري و اطلاع رساني ايران طي سال هاي 1380 – 1390.  دوره  دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه علوم و تحقيقات . استاد مشاور: نرگس نشاط  
 21. قاسمی ، رحیم . مطالعه تطبیقی واسپاری در کتابخانه های ملی برتر جهان . دوره دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه خوارزمی .  استاد راهنما: نرگس نشاط
 22.  الوانکار،  الهام. تدوین استراتژی محتوای وب . دوره دکترای علم اطلاعات ودانش شناسی.  دانشگاه تهران ،  استاد  مشاور : نرگس نشاط
 23.  خندان، محمد .  بررسي آراء فلسفي رافائل كاپورو و  لوچيانو فلوريدي در كتابداري و اطلاعرساني . پايان نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی . دانشگاه تهران ، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي.  استاد داور: نرگس نشاط 
 24.  صفوي، زينب .  بررسي امكان پياده سازي نظام 5 S  در بخش اطلاع رساني كتابخانه ملي . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران شمال.  استاد داور: نرگس نشاط
 25.  مهديزاده . ناصر. بررسي تاثير كتابخانه هاي استان مازندران در ميزان  سواد اطلاعاتي مراجعان . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي . واحد شمال تهران- استاد داور: نرگس نشاط
 26.  ولي نژادي ، علي . طراحي ايجاد فرااصطلاحنامه در حوزه پزشكي سنتي . پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دانشكده پيراپزشكي. استاد داور خارجی : نرگس نشاط . 
 27.  قياسي، ميترا .  ميزان استفاده از  تفكر انتقادي در توليدات متون  فارسي كتابداري و اطلاع رساني . دوره  دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه علوم تحقيقات . استاد داور: نرگس نشاط.
 28.  حيدري، آزاده .  شناسايي و تحليل اجزا و عوامل موثر در ترويج علم ايران و ارائه سازوكار ملي ترويج علم . دوره  دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه علوم و تحقيقات . استاد داور: نرگس نشاط
 29.     
 30. نادری، فاطمه. کاربست مدل کالدول و اسپیکنز در مدیریت راهبردی کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی . دانشگاه علوم و تحقیقات . واحد تهران شمال. استاد راهنما: نرگس نشاط .
 31. کریمی چایچی ، منیر. امکان سنجی ارائه مدل حافظه سازمانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی . دانشگاه آزاد  اسلامی ، واحد تهران شمال. استاد راهنما: نرگس نشاط
 32.  نظری، آناهیتا. ارائه مدل بومی مدیریت استراتژیک بر اساس دیدگاه دو وجهی متعادل با پایش کتابخانه ملی. دوره دکترای مدیریت فرهنگی،  دانشگاه علوم و تحقیقات .  استاد مشاور : نرگس نشاط
 33. نصیری، طاهر. بررسی تاثیر رویکرد معناشناسی کارناپ بر بازیابی اطلاعات مبتنی بر هستان شناسی ها. دوره دکتری دانشگاه خوارزمی،  استاد راهنما: نرگس نشاط
 34.  پورعبادي، رضا. بررسي منابع كتابخانه عمومي كتابخانه ملي از نظر پراكندگي و گرايش  موضوعي . كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی . واحد شمال- تهران .1392 ، استاد مشاور: نرگس نشاط
 35. نادري ، فاطمه. ارزيابي  مديريت راهبردي بر اساس مدل هاي  مطرح در كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان . دانشگاه علوم و تحقيقات ، استاد راهنما: نرگس نشاط
 36.  پيروزي ، فاطمه. نيازهاي اطلاعاتي خبرنگاران و نقش آرشيو شبكه خبر در پاسخگويي به آنها. پايان نامه ارشد. دانشگاه علوم و تحقيقات: استاد راهنما: نرگس نشاط
 37. صلصالي، ناصر. ميزان بهره مندي كتابخانه هاي تخصصي ناجا از استانداردهاي كتابخانه هاي تخصصي . دانشگاه آزاد واحد خمين، استاد راهنما: نرگس نشاط
 38. زاهدي ، زهرا. ميزان آمادگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، استاد راهنما: نرگس نشاط 
 39. حسين، مريم. رابطه سواد اطلاعاتي و تفكر انتقادي دانشجويان تحصيلات تكميلي علم اطلاعات و دانش شناسي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهر تهران .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،  استاد راهنما: نرگس نشاط
 40. کریمی ، مریم.  بررسی میزان استفاده و آشنایی کتابداران با خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های تخصصی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی . استاد داور : نرگس نشاط
 41. نجفقلي نژاد ، اعظم. بررسي زمينه هاي همكاري كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو با محوريت افلا و ارائه چارچوب عملياتي براي ايجاد مركز اطلاع رساني. پايان نامه دكتري . دانشگاه علوم و تحقيقات . استاد داور: نرگس نشاط 
 42. آقاياري ، حسين . ارزيابي مدارك علمي نمايه شده پژوهشگران پژوهشكده هاي دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي  web of science & Scopus & Google Scholar با استفاده از شاخص هاي g و پارامتر m  . پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي . استاد داور: نرگس نشاط 
 43.  پاكزاد سرداري ، حسن . ارزيابي عناصر خلاقيت در وب سايت كتابخانه ملي ايران از ديدگاه كاربران . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد بهشتي .  استاد داور : نرگس نشاط
 44. موسوي ، مهيار.  بررسي انسجام درون حوزه اي و برون حوزه اي اصطلاحات مرجح در دو اصطلاحنامه كلام و فلسفه اسلامي .  دانشگاه علوم و تحقيقات . استاد داور: نرگس نشاط
 45. مهربان ، سحر . تحليل آينده پژوهي علم در حوزه فناوري نانو .  دوره دكتري علم اطلاعات ودانش شناسي. دانشگاه علوم تحقیقات .  استاد داور:  نرگس نشاط
 46. کریمخانی، کسری . رابطه رفتار اطلاعاتی  با ویژگیهای شخصیتی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی  در دانشگاه های کشور. کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی . دانشگاه علوم تحقیقات . استاد راهنما.: نرگس نشاط
 47. آبادی، طاهره .  پایان نامه  ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه الزهرا، 1395، استاد داور خارجی
 48. خادمیان ، مهدی . امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب های اجتماعی لایبرری ثینگ، دوره دکترای  دانشگاه شهید چمران اهواز، 1395؛  استاد داور: نرگس نشاط  
 49. زرداری ، سولماز ،   مهندسی هستی ‏نگاری علم اطلاعات و دانش‏ شناسی بر اساس دایره المعارف کتابداری و اطلاع‏ رسانی، دوره دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز ،  1395 . استاد داور خارجی: نرگس نشاط

 

 • دوره های آموزشی
 1. روشهای استناددهی به مقالات و اسناد و مدارک.  برگزارکننده:  آرموک ،  با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.
 2. کنترل مستند اسامی رجال دوره قاجار در اسناد آرشیو ملی ایران، پژوهشکده اسناد ملی، 1393.
 3. اخلاق حرفهای ، برگزارکننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، تیرماه .1397
 4. اخلاق در پژوهش . برگزار کننده : انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ، 20/9/96
 5. آشنایی با  حقوق شهروندی: برگزار کننده:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1396.
 6. اصول تعلیم و تربیت. برگزار کننده:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تیرماه 1397.
 7. تاریخ تمدن . برگزار کننده:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، تیرماه 1397.
 8. اندیشه های سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی ، 13/7/1395
 9. آشنایی با قابلیت های پژوهشی نرم افزار مورائه :  برگزار کننده:  پژوهشکده اسناد ، 1397.
 10. آشنایی با  داوری علمی مقالات.  برگزار کننده:  کتابخانه ملی، 1397.
 11. دانشنامه نگاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1397.
 12.  اصول داوری های علمی . برگزار کننده:   پژوهشکده اسناد، 1398.
 13. غرب شناسی:  برگزار کننده:  کتابخانه ملی، 1398.
 14.  چالشهای آموزش در سازماندهی اطلاعات :  برگزار کننده:  کتابخانه ملی، 1398.
 15.  کارگاه زبان علم (1) : زبان و توسعه علمی، برگزار کننده:  فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  بهمن 1398 .
 16.   کارگاه زبان علم (2)  : مبانی ترمینولوژی و کاربرد استعاره در زبان علمی ، برگزار کننده:  فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  بهمن 1398 .
 17.  کارگاه زبان علم (3) : ساختواژه زبان فارسی ، برگزار کننده:  فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  بهمن 1398. 
 18.  کارگاه زبان علم (4) : الزامات واژه گزینی ، برگزار کننده:  فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  بهمن 1398 .

سوابق و مسئولیتهای علمی و اجرايي 

 

 • مراتب علمی دانشگاهی 
 1. رتبه اول دانش آموختگان دوره فوق ليسانس کتابداری و اطلاع رسانی ، 1375
 2. رتبه اول آزمون  دكتراي علوم  اطلاع رساني ، 1377.
 3. رتبه اول فارغ التحصيلان دوره دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسی ، 1381.
 4. استاديار ( علم اطلاعات و دانش شناسی) ، 1382- 1386
 5. پذيرفته شده در  دوره فرا دكتري ( پست دكتري ) دانشگاه تهران ، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي ، گروه اطلاع رساني ، 1384.
 6. دانشيار (علم اطلاعات ودانش شناسی)، 1386
 7. استاد ( علم اطلاعات ودانش شناسی)، 1400

 

 • سمتهای اجرایی در سازماندهی و مدیریت  اطلاعات
 1. سرگروه فهرستنويسي . مركز خدمات فني كتابخانه ملي ايران ، 1374- 1376 
 2. فهرست نويس كتابهاي لاتين ايرانشناسي، كتابخانه ملي ، 1381 – 1383 
 3. كارشناس مسئول فيپا  ، 1381 – 1384.
 4. دبیرعلمی و  اجرایي پايگاه مطالعات ايرانشناسي . بنياد ايرانشناسي ، 1376 – 1389.
 5. مدیرمسئول موسسه فرهنگی اطلاع شناسی، 1384- 
 6. عضو کارگروه مدیریت محتواي ديجيتال در حافظه رقومي ملي ( حرم / حمدیران) ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،  مرداد 1387 – 1388 .
 7. مدیر نمایه سازی و چکیده نویسی بانک اطلاعات عکس و عکاسی، دفتر پژوهش های فرهنگی با همکاری عکسخانه ملی ایران 
 8. دبیر اجرایی بانک اطلاعات اشیای موزه ای ، دفتر پژوهشهای فرهنگی با همکاری موزه ایران باستان 
 9. مجری بانک اطلاعات پژوهشهای فرهنگی . دفتر پژوهش های فرهنگی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . اردیبهشت 1372- بهمن 1378
 10. رئيس گروه پژوهش هاي توسعه اي علم اطلاعات ودانش شناسی ،  سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، ارديبهشت 1384-  1396. 
 11. رئیس گروه پژوهشهای  فناوری اطلاعات، 1398-1400
 12. مدیرکل پژوهش و آموزش. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1399- 1400

 

 • سمتهای  اجرایی در دایره المعارف ها ،  دانشنامه ها، و  واژگان تخصصی
 1.  قائم مقام  در  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، معاونت پژوهش كتابخانه ملي ايران، 1378- 1381 . 
 2.  مشاور علمي  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني ، كتابخانه ملي ايران ، 1376- 1381.   
 3. عضو شورای علمی روزآمدسازی دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ، 1394 
 4.  مدير گروه  ارتباطات علمي در  دانشنامه ايران . سازمان ارتباطات اسلامي ، 1383 . 
 5.  عضو كميته تخصصی  واژه گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، 1383- 

 

 • سمتهای علمی در مجلات معتبر ایران 
 1. مشاور علمي مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، 1382- 1387.
 2. سردبير و عضو تحریریه مجله اطلاع شناسي؛  1382-  1390 
 3. سردبير فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات ، 1393-  1397
 4. عضو تحریریه فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1393- 
 5. عضو هيات تحريريه مجله دانش شناسي ؛ 1385-  1399  
 6. عضو  هیات  تحریریه  مجله  اطلاعات و فناوری ، 1387 – 1390 ( ایرانداک)
 7. عضو تحریریه مجله علمی پژوهشی گنجینه اسناد ، 1398- 
 8. عضو تحریریه / دبیر علمی پژوهشنامه  پردازش و مدیریت اطلاعات ، 1390- 
 9. عضو تحریریه مجله مطالعات ایران و اسلام ، 1399- 
 10. عضو تحریریه پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد  ، 1395- 
 11. داور  مقالات در  نشریات بین المللی 

 • سمتهای اجرایی در همایشها و کنفرانسهای  معتبر علمی
 1. عضو کمیته علمی همایش ملي ايران شناسي:  دومين : 1383،  بنیاد ایران شناسی.  گروه كتابشناسي و نسخه شناسي 
 2. عضو کمیته علمی همایش بین المللی ايرانشناسي : سومین ، 1386،  بنیاد ایران شناسی.  گروه كتابشناسي و نسخه شناسي 
 3.  عضو هیات داوران همایش ملی  آرشیوهای دیداری:  صدا و سیماي جمهوري اسلامي ، نخستین: 1387.  
 4. عضو کمیته علمی نخستین  همایش سراسری نرم افزارهاي كتابخانه هاي  ديجيتالي ، تهران : هتل سيمرغ: بهمن  1387.  
 5. عضو کمیته علمی همایش منطقه ای وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی.  بابل: انجمن کتابداری ایران ( شاخه مازندران)، 1388.
 6. دبیر علمی همایش ملی مطالعات ميان رشته اي كتابداري و اطلاع رساني .  شيراز : اتحاديه انجمن هاي دانشجويي ( ادکا) با همكاري دانشگاه شيراز : 5 – 6 خرداد 1389.
 7. عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت محتوای وب .  تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، زمستان 1391. 
 8. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی سردبیران نشریات پژوهشی کشورهای اسلامی (  شیراز: نخستین UNESCO &  ISC :    : 2-3 آبان 1391). 
 9. عضو کمیته علمی جشنواره بين المللي  فارابی : دومين، 1387،  کمیته فناوري اطلاعات و اطلاع رساني
 10. عضو کمیته علمی جشنواره بين المللي  فارابی: چهارمين ( ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي) ، 1389، کمیته تخصصی فناوری اطلاعات  اطلاع رساني و كتابداري.  
 11. عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی :گروه فناوری اطلاعات . تیر 1391  .
 12. عضو کمیته علمی کنگرۀ  سالانه کتابداران و اطلاع رسانان:  دومین:  تهران :  انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1395 .
 13. عضو کمیته علمی همایش ملی  علم سنجی : اصفهان : دانشگاه اصفهان ، 1395.
 14. عضو کمیته علمی همایش مدیریت داده های عظیم در علم اطلاعات و دانش شناسی .  بابل : دانشگاه بابل با همکاری انجمن کتابداری شاخه بابل ، 1395.
 15. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات : نخستین ،  پردیس دانشگاه تهران، کیش، اسفند 1395 .
 16. عضو شورای سیاستگذاری همایش  ملی ادکا ( اتحادیه انجمن های علمی دانشجویان کتابداری ایران) ، 1397-  1398 .
 17. عضو کمیته علمی دومین همایش ملی بازیابی تعاملی اطلاعات . تهران : مرکز پژوهش های صنعتی ، 1398. 
 18. عضو کمیته علمی جشنواره پژوهش و فناوری  سازمان  اسناد و کتابخانه ملی ،  1387 .
 19.  عضو هیات داوران نخستين جشنواره برترينهاي كتابداري و اطلاع رساني انجمنهای  علمی دانشجویی ادکا، 1387.  
 20. عضو کمیته علمی  نخستين همايش اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي ادكا : آذر 1386.  
 21.   عضو کمیته علمی همایش تفکر انتقادی . دانشگاه  آزاد اسلامی بابل. آبان 1391.
 22.   عضو هیات داوران جشنواره پژوهشهای  برتر کتابخانه ملی ،  1391؛ 1392؛1393 
 23.   عضو کمیته علمی و داوران جشنواره پاياننامههاي برتر اتحاديه انجمن هاي دانشجويي ادكا،1392 .
 24. عضو کمیته علمی  دهمین همایش ملی  ادکا، دانشگاه شهید بهشتی ، 1396 .  
 25.  دبیر علمی جشنواره ملی پژوهش و فناوری ، دهمین: با تاکید بر تحول دیجیتال . تهران:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1398.
 26.  عضو شورای سیاستگذاری جشنواره های سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398.
 27. دبیر علمی جشنواره ملی پژوهش و فناوری: یازدهمین : آینده روشن با پژوهش اثربخش ، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1399. 
 28. عضو شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری: هوش مصنوعی و آینده پژوهش . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1402 

 

 • ویراستاری
 1. ويراستار علمی   دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني، كتابخانه ملي ايران ، 1376- 1381،  
 2. ويراستار و مشاور علمي  مجله روانشناسي و علوم تربيتي . دانشگاه تهران ، 1382 – 1387.
 3. ويراستار  و مشاور علمي مجله كتابداري. دانشگاه تهران ، كتابخانه مركزي ، 1382-  1387.
 4. ویراستار  علمی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، 1393 – 1397.
 5. دانشنامه  ایران زمین، گروه اطلاعات و ارتباطات، تهران: سازمان فرهنگ و  ارتباطات اسلامی.
 6. ویراستار علمی طرح جامع توسعۀ كتابخانه هاي عمومي كشور ، تهران: دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ،  1385،  2جلد.  

 

 • عضویت در شوراها و کمیسیونهای تخصصی 
 1. عضو گروه پژوهشي رسانه كتاب . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات؛  1383 ( اعضای کمیته: نوش آفرین انصاری، ثریا قزل ایاغ؛ ناهید بنی اقبال؛ نرگس نشاط؛ عباس حری؛ نمایندگان پژوهشگاه و اعضای مدعو) 
 2. عضو كميته منتخب و ترفیعات  اعضاي  هيات  علمي  سازمان  اسناد  و كتابخانه  ملي، 78-  80 و 82-84؛ 87- 97
 3. دبير  و  عضو شوراي عالي پژوهش  سازمان  اسناد و كتابخانه  ملي 1384- 1385  ؛ 1387-  1391، 1392، 1393 – 1394.
 4. عضو شوراي عالي آموزش و پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، 1389-1395  
 5. عضو كميته علمي  تدوين سند راهبردي آموزش در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، 1389 – 1390
 6. عضو كميته ملي سواد اطلاعاتي و خواندن. وزارت علوم تحقيقات و فناوري: پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1389 (اعضاي كميته: دكتر فريبرز خسروي؛ دكتر سعيد رضايي شريف آبادي ؛ دكتر نرگس نشاط).
 7. عضو شورای پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 2/3/84
 8. عضو کارگروه استاندارد کیفیت حفاظت نگهداری و یکپارچگی اطلاعات SCI : برنامه های مدیریت مدارک TC 171، سازمان استاندارد ایران 
 9. عضو  دفتر مدیریت استراتژیک.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی، زمستان 1390 –  تابستان 1391.
 10. عضو کمیته ملی استانداردهای کتابخانه ای .  سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1395
 11. عضو کمیته غنی سازی منابع ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، نیمه دوم  1396- 1397
 12. عضو کمیته تدوین سند تحول ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، دیماه   1397- 1398
 13. عضو کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی سازمان  اسناد و کتابخانه ملی، 1393- 1397
 14. عضو کمیته منتخب و ترفیعات اعضای هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1398- 
 15. عضو کمیته بهینه سازی منابع کتابخانه ملی، 1397-  1398
 16. عضو هیات مدیره شورای صنفی اعضای هیات علمی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398- 1400
 17. عضو کارگروه  تخصصی پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398 - 1400

 

 • عضویت در انجمن های علمی 
 1. انجمن کتابداران ایران  ، 1389- 

 

جوايز و تقديرها

 1. لوح تقدير رتبه اول دوره فوق ليسانس، 1375
 2. لوح تقدیر رتبه اول فارغ التحصيلان دوره دكتري ، 1381.
 3. جایزه  "كتاب سال دانشگاهي" ، براي درسنامۀ   نظام هاي همكاري بين كتابخانه اي ، 1379.
 4. لوح تقدير كتاب سال جمهوری اسلامی  برای  دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1386 
 5. پژوهشگر برتر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دريافت لوح تقدير و  جايزه ويژه  . زمستان  1389
 6. نويسنده برگزيده  : جشنواره مقالات اسلامي دايره المعارفها،  براي مقاله دايره المعارف نگاري در جهان اسلام. تهران : وزارت ارشاد با همکاری خانه پژوهش قم ، 1383.
 7. نویسنده برگزیده : جشنواره كتاب فصل از کتاب سال  جمهوری اسلامی .  براي  كتاب از اطلاعات تا کوانتوم،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  ، خانه کتاب، 1386.
 8. پژوهشگر برتر. جشنواره ملی  پژوهش  و فناوری. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1389
 9. لوح تقدير برگزاري نخستين نمايشگاه كتاب دانشگاهي . دانشگاه آزاد اسلامي ، 1368
 10. لوح تقدير شورای کتاب کودک ، در برگزاری نخستين شهر كتاب كودك ، حسينيه ارشاد،  1369.
 11. تنديس سپاس پارس آذرخش در همايش نرم افزاري كتابخانه هاي ديجيتالي ، 1387
 12. تنديس سپاس جشنواره بين المللي فارابي: دومين ( يونسكو؛ وزارت علوم و فناوري، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ، 7 دي  1387.
 13. پژوهشگر برتر سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دریافت لوح تقدیر پژوهشي . معاونت پژوهش و فناوري سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1387
 14. لوح تقدير انجمن كتابداري ايران ، بهار  1389.
 15. تنديس سپاس اتحاديه انجمن هاي دانشجويي ،  تابستان 1389.
 16. لوح تقدیر اداره  کل پژوهش و آموزش کتابخانه ملی، 1390 .
 17. پژوهشگر برتر . جشنواره ملی پژوهش . معاونت پژوهش و فناوري، کتابخانه ملی ، 1390.
 18. لوح سپاس ریاست سازمان  برای  تلاش در  ارتقا مرتبه علمی  نشريه مطالعات ملي كتابداري  و سازماندهي اطلاعات ، 1390.
 19. لوح سپاس همايش ملی مديريت محتواي وب: نخستين ، اسفند 1391.
 20. لوح تقدیر نشریات برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( برای مجله مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات). 
 21. پژوهشگر برتر . جشنواره  ملی پژوهش  و فناوری . سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ، 1397
 22. تقدیرنامه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کمیتۀ علمی و فرهنگی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 1397. 
 23. تقدیرنامه برای مشارکت در تدوین سند تحول دانش بنیان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،  اداره کل و  دفتر برنامه ریزی و نظارت ، 1397

 

 

نظر شما