بازگشایی حسینیه ارشاد سال 1358
موضوع : تصویر | تاریخی

بازگشایی حسینیه ارشاد سال 1358

بازگشایی حسینیه ارشاد به دنبال پیروزی انقلاب و پس از چند سال تعطیلی، فروردین ۱۳۵۸
 


 

نظر شما