محمد علی کلی در حرم امام رضا در سال ۱۳۷۲
موضوع : تصویر | مشاهیر

محمد علی کلی در حرم امام رضا در سال ۱۳۷۲

محمد علی کلی در حرم امام رضا (ع) در سال ۱۳۷۲

نظر شما