تفاوت مقاله مروری و پژوهشی: مروری جامع
موضوع : آموزش | سواد اطلاعاتی

تفاوت مقاله مروری و پژوهشی: مروری جامع

در دنیای آکادمیک، دو نوع مقاله رایج وجود دارد: مقاله مروری و مقاله پژوهشی. هر دو نوع مقاله برای پیشبرد دانش در زمینه های مختلف حیاتی هستند، اما تفاوت های کلیدی در هدف، ساختار و محتوا دارند. درک این تفاوت ها برای نویسندگان و خوانندگان به یکسان مهم است.

مقاله پژوهشی:

 • گزارشی از یک مطالعه اصلی است که برای ارائه دانش جدید در مورد یک موضوع خاص انجام شده است.
 • شامل مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری است.
 • یافته های اصلی، روش ها، تجزیه و تحلیل ها و تفسیر نتایج را ارائه می دهد.
 • مخاطبان اصلی آن محققان و متخصصان در یک زمینه خاص هستند.

مثال: "تاثیر یک برنامه ورزشی بر وزن و تناسب اندام افراد چاق". این مقاله نتایج یک مطالعه را گزارش می دهد که در آن افراد چاق به مدت 12 هفته به یک برنامه ورزشی منظم اختصاص داده شدند. یافته ها نشان داد که این برنامه منجر به کاهش قابل توجهی در وزن و چربی بدن و همچنین بهبود تناسب اندام شد.

مقاله مروری:

 • خلاصه ای از تحقیقات موجود در مورد یک موضوع خاص برای ارائه یک دیدگاه کلی ارائه می دهد.
 • شامل مقدمه، مرور ادبیات، بحث و نتیجه گیری است.
 • ادبیات موجود را در مورد یک موضوع خاص، از جمله یافته های کلیدی، نقاط قوت و ضعف روش ها و یافته های متناقض، خلاصه می کند.
 • مخاطبان آن طیف گسترده تری از خوانندگان، از جمله دانشجویان، محققان و متخصصان را شامل می شود.

مثال: "بررسی متاآنالیز اثرات مداخلات رژیم غذایی برای کاهش وزن". این مقاله ادبیات مربوط به مداخلات رژیم غذایی برای کاهش وزن را بررسی می کند و میانگین اثر اندازه را برای انواع مختلف رژیم ها را گزارش می دهد. این یافته ها می تواند به افراد در تصمیم گیری در مورد بهترین رژیم غذایی برای کاهش وزن کمک کند.

تفاوت های کلیدی:

ویژگیمقاله پژوهشیمقاله مروری
هدفارائه دانش جدیدارائه یک دیدگاه کلی
تمرکزمطالعه اصلیتحقیقات موجود
ساختارIMRAD (مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری)مقدمه، مرور ادبیات، بحث، نتیجه گیری
مخاطبمحققان متخصصطیف گسترده تری از خوانندگان

مزایای مقالات مروری:

 • مقالات مروری می توانند برای شناسایی شکاف در تحقیقات موجود و پیشنهاد جهت گیری های آینده تحقیق مفید باشند.
 • می توانند برای دانشجویان و محققینی که در حال یادگیری در مورد یک موضوع جدید هستند مفید باشند.
 • می توانند به خوانندگان کمک کنند تا در مورد موضوعات پیچیده به سرعت اطلاعات به دست آورند.

نکات نگارش مقاله مروری:

 • از منابع معتبر استفاده کنید.
 • یافته های خود را به طور عینی ارائه دهید.
 • ادبیات موجود را به طور جامع پوشش دهید.
 • مقاله خود را به طور واضح و مختصر بنویسید.

نتیجه گیری:

مقالات مروری و پژوهشی هر دو ابزارهای ارزشمندی برای پیشبرد دانش هستند. درک تفاوت های بین این دو نوع مقاله برای نویسندگان و خوانندگان به یکسان مهم است تا بتوانند از آنها به طور موثر استفاده کنند.

نظر شما