برلین, دشواریهای اتحاد
موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

برلین, دشواریهای اتحاد

روزنامه همشهری، چهارشنبه 7 شهریور ,1375 28 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1054

واحد رسانه های خارجی همشهری 7 سال از فروریزی دیوار برلین می گذرد و پایتخت آینده آلمان همچنان دوران گذار را سپری می کند. در این شهر, غرب به شرق می پیوندد و در این فرایند در بیشتر نقاط شهر بناهای تازه ساخته می شود, چراکه گذشته جای خود را به آینده ای جدید می دهد. برخورد برلینی ها با این دگرگونی متفاوت است. به گزارش تلویزیون بی بی سی , امروزه بسیاری ازدانش آموزان آلمان نمی دانند دیواربرلین چیست. حتی برخی از آنهامی اندیشند این دیوار را غرب ساخت تا از نفوذ کمونیسم جلوگیری کند.
مرز میان دو نیمه آلمان برداشته شده است, اما در میان آلمانیها همچنان در مورد دگرگونیهای سریعی که زائیده اتحاد است, تردید وجود دارد, بیکاری گسترده در شرق برلین ارمغان سرمایه داری بوده است. با این حال, عده معدودی حاضرندبه دوره سابق بازگردند. برخی از اهالی شرق برلین می گویندآزادیهایی که اکنون از آن برخوردارند, مانند آزادی بیان, اندیشه به دور از تظاهر و آزادی مسافرت, ارزش مشکلاتی چون بیکاری را دارد.

نظر شما