فروش بخشی از یک خیار در فروشگاه های انگلیس
موضوع : تصویر | خبری

فروش بخشی از یک خیار در فروشگاه های انگلیس

تصویری از فروش نصف خیار در یکی از فروشگاه های انگلیس را مشاهده می کنید.

نظر شما