معرفی سایت fixmyspeakers
موضوع : آموزش | نرم افزار

معرفی سایت fixmyspeakers

 گاهی اوقات ممکن است آب یا گردغبار داخل اسپیکر گوشی شما وارد بشود. و گزینه   را بزنید ، ناگهان از گوشی شما یک صدای ناخوشایندی پخش می شود که این امواج صوتی باعث بیرون ریختن آب و گردغبار می شود.

مهندس فائزه میرزایی
 

نظر شما