28 اردیبهشت زادروز عمر خیام و روز بزرگداشت عمر خیام
موضوع : فرهنگ | هنر و ادبیات

28 اردیبهشت زادروز عمر خیام و روز بزرگداشت عمر خیام

بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد 
یک بد نکند که با خودش صد نرسد

من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من 
تو نیک نبینی و به من بد نرسد

نظر شما