28 اردیبهشت زادروز عمر خیام و روز بزرگداشت عمر خیام
ارسال شده در 5/17/2023 10:50:16 AM / 0 نظر/75 بازدید

28 اردیبهشت زادروز عمر خیام و روز بزرگداشت عمر خیام

بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد 
یک بد نکند که با خودش صد نرسد

من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من 
تو نیک نبینی و به من بد نرسد

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما