ساختار داستان کوتاه
موضوع : فرهنگ | هنر و ادبیات

ساختار داستان کوتاه

زهره دربانی

در نوشتن داستان و هویت آن به دو عنصر
اصلی نیاز است:
یک شخصیت؛
دو. ماجرا.
عناصر اصلی و فرعی دیگر ضمائمی هستند
که داستان را جذاب و پرکشش می‌کنند
داشتن دو موقعیت اصلی در نوشتار از
ملزومات است و داستان کوتاه را می‌سازد
یک موقعیت در آغاز سخن و دیگری در پایان.

نظر شما