سعادت آباد در دوره سید ضیاء
موضوع : تصویر | تاریخی

سعادت آباد در دوره سید ضیاء

سید ضیاء الدین طباطبایی قبل از فوتش در سال هزار و سیصد و چهل و هشت قسمت اعظم سعادت آباد را به مهندس جهانگیر آهی فروخت. مهندس آهی باعث شد سعادت آباد از فرم روستایی خارج شود و شکل شهری به خود بگیرد. او شرکت ساختمان سازیِ کوی مکانیر را پایه گذاری کرد. بولوار سعادت آباد آن زمان جاده آسفالتی بود که به دلیل وجود این شرکت، کوی مکانیر خوانده می شد.
 

نظر شما