بزرگترین کاکتوس دنیا
موضوع : جامعه | سرگرمی

بزرگترین کاکتوس دنیا

در کالیفرنیا آمریکا که ۱۰ متر ارتفاع داشته و ۲۵ تن هم وزن! این نوع کاکتوس ها صد ها سال عمر می کنند
این تصویر در سال ۱۸۵۹ ثبت شده است.

نظر شما