لار تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه
موضوع : جامعه | سرگرمی

لار تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه

شهر لار از نظر معماری مدرن به شهر بدون کوچه معروف است!

نظر شما