آیا این تصویر تهران است؟ و آیا متن زیر صحیح است؟
موضوع : جامعه | سرگرمی

آیا این تصویر تهران است؟ و آیا متن زیر صحیح است؟

تهران روستایی کوچک و کم‌اهمیت پیش ازدوران صفوی

به گفته تاریخ‌نویسان روزگاری مأمن راهزنان و مجرمان بود که به علت نزدیکی پایتخت (قزوین) توانست از قعر گمنامی خارج شود و به شهرت برسد

نظر شما