موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

پارسال هشت میلیون و 770 هزار تن کالای اساسی وارد کشور شد

روزنامه همشهری چهارشنبه 10 مرداد ,1375 31 جولای ,1996 سال چهارم , شماره 1031

سرویس اقتصادی: میزان واردات کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی, پارسال هشت میلیون و 770 هزار تن بود که بیشترین حجم آن به ترتیب متعلق به گندم, علوفه, برنج, شکر, کود شیمیایی, روغن نباتی, و گوشت است. همچنین پارسال 16,8 میلیون تن کالای غیرنفتی به کشور وارد شدکه نسبت به سال ,73 3 درصدافزایش داشته است . به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور, در بخش جابه جایی مسافر از مرزهای ورودی کشور نیز پارسال تعداد 215 هزار مسافر توسط 9 هزار دستگاه اتوبوس به کشور وارد و 253 هزار مسافر توسط 10 هزار و 200 دستگاه اتوبوس از کشور خارج شده اند.
 

نظر شما