سموم پنهان در پلاستیک ها راز کثیف صنعت هستند - بازیافت راه حل نیست
موضوع : جامعه | سرگرمی

سموم پنهان در پلاستیک ها راز کثیف صنعت هستند - بازیافت راه حل نیست

گاهی اوقات به نظر می رسد که ما به سادگی در پلاستیک غرق می شویم. در طول پنج دهه گذشته محصولات پلاستیکی تقریباً در تمام جنبه های زندگی روزمره ما راه پیدا کرده اند. تولید جهانی پلاستیک در مجموع به 8 میلیارد تن رسیده است - این یعنی 1 تن برای هر فرد در حال حاضر روی کره زمین - با انتظار می رود آلودگی پلاستیکی تا سال 2060 سه برابر شود.

نظر شما